หน้าแรก arrow โครงการทำอิฐประสาน arrow ความเป็นมา
โครงการทำอิฐประสาน PDF พิมพ์ อีเมล์

โครงการจัดทำรั้วกำแพงอิฐประสาน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12

 1.  หลักการและเหตุผล
           
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จัดตั้งเมื่อ ปีพ.ศ.2533  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  204 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีกำลังพลมากอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากในจังหวัดสระแก้ว มีภารกิจที่ต้องติดต่อประสานงาน ดำเนินการ ร่วมบูรณาการงานต่าง ๆ ในจังหวัด สระแก้ว  ปราจีนบุรี  นครนายก  สระบุรี  ฉะเชิงเทรา  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี   และปทุมธานี   ฉะนั้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ราชการของหน่วยจำต้องดำเนินการให้มีความสง่างาม  คงทนแข็งแรง 
           
ปัจจุบันสถานที่ตั้งของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ด้านหน้าเป็นรั้วลวดหนามและต้นเฟื่องฟ้ามีความไม่สวยงาม การพัฒนาปรับภูมิทัศน์จำต้องดำเนินการ และการดำเนินการจะต้องจัดทำอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง     ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ฉะนั้น กก.ตชด.12 จึงกำหนดแผนการดำเนินการโดยใช้อิฐดินประสานสำหรับดำเนินการจัดทำรั้วกำแพงด้วยอิฐดินประสาน   กก.ตชด.12 ได้อนุมัติโครงการซื้อเครื่องทำอิฐประสานให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 122  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ของหน่วยให้มีความสง่างาม  สวยงาม ซึ่งการจัดทำรั้วเป็นกำแพงด้วยอิฐประสานสามารถจัดทำได้วันละ 80-100 ก้อน เพื่อใช้ในการจัดทำรั้วกำแพงด้านหน้า  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรั้วกำแพงด้วยอิฐประสานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 122  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2.  วัตถุประสงค์
               2.1  เพื่อให้รั้วกำแพงเป็นการแสดงถึงขอบเขตพื้นที่ของหน่วย
               2.2  เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ด้านหน้า กก.ตชด.12 ให้สวยงาม
               2.3  เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับข้าราชการตำรวจ
3.  เป้าหมาย   จัดทำรั้วด้วยอิฐประสานบริเวณด้าน กก.ตชด.12  ระยะ  800  เมตร
4.  ขั้นตอนดำเนินการ
                
4.1  การเตรียมการ
                       
4.1.1  การจัดข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม  ในสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ให้มีความชำนาญและดำเนินการได้
                       
4.1.2  จัดทำโครงการและแบ่งมอบหมายหน้าดำเนินงาน
 
             
4.2  การดำเนินการ                                              
                      
4.2.1  ดำเนินงานการผลิตอิฐประสาน   200ก้อน/วัน         
                      
4.2.2  ดำเนินงานการก่อสร้างรั้วกำแพงด้วยอิฐประสาน                                                                                      

                        4.2.3  ดำเนินงานการติดตั้งราวเหล็กและไม้ฝาเชอร์ร่า
                
4.3  การประเมินผล  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการดำเนินงาน  1  ครั้ง/เดือน
5.  งบประมาณ
                
5.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.12 จำกัด  สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การผลิต  จำนวน  3 ชุด  พร้อมวัสดุสำหรับทดสอบ จนสามารถผลิตได้
  
             
5.2  งบประมาณปกติของหน่วย
               
5.3  งบประมาณบริจาค จากหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                 
6.1  กองกำกับการ ฯ  มีรั้วที่แข็งแรงทนทานและถาวร
                 
6.2  กองกำกับการ ฯ  มีความสวยงามและเป็นการเชิดชูหน่วย
                 
6.3  ข้าราชการตำรวจสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำอิฐประสานไปประกอบอาชีพได้