หน้าแรก arrow ข้อมูลประวัติ ร.ร.ตชด. arrow นายาว
ประวัติ ร.ร.ตชด.บ.นายาว PDF พิมพ์ อีเมล์

 Image   

     1.ประวัติ ร.ร.ตชด.บ้านนายาว           
             
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  ตั้งอยู่หมู่ที่  15  บ้านนายาว  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอสนามชัยเขต  จังหวัด ฉะเชิงเทรา   พิกัด  อาร์ คิว  091991  พื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  127  จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี  2527  สมัย  พ.ต.อ.สมนึก  พลสิทธิ์  เป็นผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  12 (เขต 2 เดิม)  เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  ห่างจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด  เป็นระยะทาง  11 กิโลเมตร  เส้นทางคมนาคมในฤดูฝนลำบากมาก ทำให้เด็กอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษา  ภาคบังคับ  ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้  ราษฎรในหมู่บ้าน  จำนวน   72  ครอบครัว  ขณะนั้นได้มองเห็นความสำคัญถึงการศึกษาของบุตรหลาน จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว  จำนวน  1  หลัง  บนพื้นที่  37  ไร่  3  งาน   75  ตารางวา และประสานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  12   (เขต 2 เดิม ) ขอครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอนและ ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนไปทำการสอน จำนวน  1 นาย มีนักเรียน ชาย - หญิง  จำนวน  40   คน  โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2528  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือน  มิถุนายน  2528 
               
               
เมื่อ ปี พ.ศ.  2529  มีราษฎรอพยพเข้ามาอยู่บ้านนายาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ทำให้มีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มากขึ้นตามลำดับ อาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  กองกำ กับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (เขต 2 เดิม) ได้ขอรับการสนับสนุน งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  6  ห้องเรียน  ไปยังกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ซึ่งต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน  40
,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน และคุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัทร  ประธานมูลนิธิสตรีวิทยาอุปถัมภ์  ร่วมสมทบอีก  จำนวน  300,000  บาท ทำการก่อสร้างโดยคณะอาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร ชุดช่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน    ที่  12    และราษฎรบ้านนายาว
                            1.   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  12  ร่วมกับ  คณะสงฆ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ( โดยการนำของ พระพรหมคุณาจารย์ )และ (  ดร.เจียม  กุลละวานิชย์  )  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ก่อสร้างอาคารพยาบาลแบบถาวร  จำนวน  1  หลัง  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  190,000  บาท
                            2.   เมื่อวันที่  16  มกราคม  2538   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  2,300,000  บาท  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทาน  แบบ  สปช.. 105/29 ( ดัดแปลง )  ขนาด  6  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และพระครูวินัยธรบุญชัย   จิตตปาโล  ผู้จัดการโรงเจวัดโสธรวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  12  สมทบงบประมาณปูกระเบื้องยางภายในห้องเรียนปูกระเบื้องเคลือบ  ตามแนวระเบียงหน้าห้องเรียนและบันได ขึ้น - ลง ทั้ง 2 ด้าน เป็นจำนวนเงิน  170,000  บาท 
           
                   
 เมื่อเดือน  พฤศจิกายน  - ธันวาคม  2539  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม  คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97,800 บาท
             
                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนและติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน  4  ครั้ง
                       
                             
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2537
                   
                            
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2538
                       
                            
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  20 มกราคม 2540
                       
                            
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549
           
                   
ปัจจุบันปีการศึกษา 2552   โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2544  มีนักเรียน จำนวน  597  คน  ชาย  307  คน หญิง  290  คน มี  ร้อยตำรวจโท ยุวฤทธิ์  หลาทอง   ทำหน้าที่ครูใหญ่  มีครู ตชด.  31  คน  ชาย  22  คน  หญิง  9  คน ( ครุทายาท  10  คน  ) ครูอัตราจ้าง 2 คน
2.หมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน  มี   3   หมู่บ้าน             
        
1.   บ้านนายาว    หมู่ที่   18   ตำบลท่ากระดาน   อำเภอ   สนามชัยเขต   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา    ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน   2   กิโลเมตร   นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย  การเดินเท้า
, รถจักรยาน จำนวนครัวเรือน  257  ครัวเรือน  ประชากร   1,251   คน  เชื้อชาติ ( เผ่า  )  ไทย   นับถือศาสนา   พุทธ   ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ภาษากลาง , อีสาน 
            
        
2.   บ้าน  ทุ่งเหียง    หมู่ที่   18   ตำบลท่ากระดาน   อำเภอ   สนามชัยเขต   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา    ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน   3  กิโลเมตร   นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย  การเดินเท้า
, รถจักรยาน  จำนวนครัวเรือน  387 ครัวเรือน  ประชากร   1,934   คน  เชื้อชาติ ( เผ่า  )  ไทย   นับถือศาสนา   พุทธ   ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ภาษากลาง , อีสาน 
             
         
3.   บ้าน  นางาม    หมู่ที่   19   ตำบลท่ากระดาน   อำเภอ   สนามชัยเขต   จังหวัด  ฉะเชิงเทรา    ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน   1  กิโลเมตร   นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนโดย  การเดินเท้า
, รถจักรยาน  จำนวนครัวเรือน  387 ครัวเรือน  ประชากร   1,934   คน  เชื้อชาติ ( เผ่า  )  ไทย   นับถือศาสนา   พุทธ   ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ภาษากลาง , อีสาน 
3.ที่ตั้ง           
           
ร.ร.ตชด.บ้านนายาว ตั้งอยู่ที่ บ้านนางาม หมู่ที่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
พิกัด RQ 088994
4.สภาพภูมิประเทศ และอาณาเขต
         - ทิศเหนือ  ติดกับบ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 3 กิโลเมตร
        
- ทิศใต้       ติดกับบ้านบ้านนายาว หมู่ที่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
         
- ทิศตะวันออก ติดกับบ้านนิอิสาน หมู่ที่ 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 6 กิโลเมตร
        
- ทิศตะวันตก    ติดกับบ้านคลองเตย หมู่ที่ 22 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 8กิโลเมตร
5.  การคมนาคม           
           
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงศาลากลางจังหวัด  120   กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง  120 กิโลเมตร   ใช้เวลาในการเดินทาง  60  นาที
            ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอำเภอสนามชัยเขต   53   กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง  53 กิโลเมตร    ใช้เวลาในการเดินทาง  40   นาที
6. การติดต่อสื่อสาร                       
          
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  มีช่องการติดต่อสื่อสาร ดังนี้
                       
          
5.1 ติดต่อทางวิทยุสื่อสารแม่ข่าย กก.ตชด.12
                       
           
5.2ใช้ระบบสื่อสารผ่าน
INTENET  ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
7.  ศาสนา / ภาษาที่ใช้             
           
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  คือภาษาไทย  และอีสาน
8.  การประกอบอาชีพ / รายได้เฉลี่ย           
          
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 20,000 บาท/ปี
9.  การบริการของรัฐ           
          
สถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด  คือ  สถานีอนามัยบ้านนายาว  ระยะทาง  500  เมตร       และโรงพยาบาลสนามชัยเขต   ระยะทาง  60  กิโลเมตร
             โรงเรียนมัธยมที่ใกล้เคียง  คือ  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 18  บ้านทุ่งเหียง       ตำบลท่ากระดาน         อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทาง  3  กิโลเมตร
10.  สาธารณูปโภคที่มีอยู่ในหมู่บ้าน

            มีระบบไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน  และใช้ระบบ  บ่อ  สระขุดกักเก็บน้ำ  


รายชื่อครู ร.ร.ตชด.บ้านนายาว
ลำดับ      ยศ        ชื่อ        สกุลสอนชั้นโครงการรับผิดชอบเบอร์โทร
1.ร.ต.ท.ยุวฤทธิ์      หลาทองครูใหญ่ทุกโครงการ086 0462571
2.ด.ต.สุวรรณ     ข่าทิพย์พาทีธุรการการศึกษา086 0285159
3.ด.ต.แสวง       เกิดพิบูลย์ป.6/4การศึกษา089 2062476
4.ด.ต.ชัยพิพัฒน์   หอยสังข์ป.1/2นร.ในพระราชา081 1995483
5.ด.ต.นุติ            สัจจะป.6/3เกษตร (ปลา )087 0456127
6.ด.ต.สุขุม           พลตื้อ-เกษตร ( พืชผัก )084 3351540
7.ด.ต.มิตรชัย     สิงห์โตศิริป.5/4การศึกษา087 1471848
8.ด.ต.สากล        แสงยศป.3/2ฝึกอาชีพ087 8088651
9.ด.ต.เวณิช          แสงศรีป.5/3อนุรักษ์085 2806609
10.ด.ต.ชาญชัย      สุวรรณทรป2/3การศึกษา086 1241875
11.จ.ส.ต.เสกสรรค์แสนขอนยางป.3/4ไอโอดีน087 - 1418830
12.จ.ส.ต.สมโภชน์      ซุยลาป.4/2 084 7712829
13.จ.ส.ต.จิตตะ        อาจวิชัยป.5/2อนุรักษ์087 0414779
14.จ.ส.ต.ขวัญใจ     นาสินเพิ่มป.2/1ไอโอดีน081 0581048
15.ส.ต.อ.หญิงเพ็ญสุภา พิมวงค์ป.4/1นร.ในพระราชา ฯ 087 0204547
16.ส.ต.อ.หญิงคำพลอย  สุเสนาป.6/2อนามัย087 0676211
17.ส.ต.อ.วรพงษ์         ดีเวียงป.3/3เกษตร ( ไก่ไข่ )089 5257901
18.ส.ต.อ.ประธาน     แจ้งสว่างป.1/1การศึกษา080 6410470
19.ส.ต.อ.หญิงพิเนตร    ปาเทพป.4/3ไอโอดีน086 0570870
20.ส.ต.อ.หญิงยลลดา โพธิ์สาพิมพ์ป.4/4การเงิน089 5454600
26.ส.ต.ท.หญิงภัทรพร อาญาเมืองป.2/4สหกรณ์087- 1501615
22.ส.ต.ต.หญิงสุธิษา  วังหล้าป.1 / 3สหกรณ์087 9363341
23.ส.ต.ต.หญิงวนันยา แก้วสีหมอกป.5การศึกษา081 8388917
24.ส.ต.ต.หญิงสุรีรัตน์  เดชคงคาป.3 / 1-086 2315355
25.ส.ต.ต.หญิงพัชราภรณ์ โสภาป.1 / 4- 
26.ส.ต.ต.พรพศ   เจริญชนม์   
27.ส.ต.ต.นพรัตน์       ชินบุตร   
28.ส.ต.ต.ศุภชัย         พันผา   
39.ส.ต.ต.หญิงสุนิสา   แกมขุนทด   
30.ส.ต.ต.หญิงสุนิสา   สุภาพันธ์   

     Image

      Image