หน้าแรก arrow สิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ
การยื่นหลักฐานสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล์

อ้างถึง วิทยุ กก.ตชด.๑๒ ที่ ๐๐๓๐.๒๒๑/๘๑๓ ลง ๒๙ มี.ค.๕๖

Image

เอกสารสำคัญที่ขอใช้สิทธิ

๑. สำเนาประจำตัวสอบ จำนวน ๓ ชุด

๒.ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้าีมี)

หมดเขต  ยื่นเอกสาร ๕ เม.ย.๕๖